Executives

Representative Director

Shunsuke Muramatsu

Director

Kohei Takenaka
Satoshi Senoo
Keiko Ishikawa
Kenichiro Yoshida
Hiroki Totoki
Kazushi Ambe

Auditor

Nobuharu Takahashi
Yorio Isshi
Hirotoshi Korenaga
Yoshinori Saito

Corporate Executives

CEO

Shunsuke Muramatsu

CSO

Kohei Takenaka

CFO & CIO

Satoshi Senoo

CAO

Keiko Ishikawa

Executive Officer

Daisuke Katsurada
Manabu Tsujino
Atsuhiro Iwakami
Aiichiro Furukawa

Corporate SVP

Satoru Takizawa
Kazunori Watanabe
Ken Ohtake
Michihiko Nakayama
Shigenobu Karube
Kazuyoshi Hori
Hidehiko Otani