Executives

Representative Director Chairman

Michinori Mizuno

Representative Director

Shunsuke Muramatsu

Director

Kohei Takenaka
Satoshi Senoo
Keiko Ishikawa
Kenichiro Yoshida
Hiroki Totoki
Kazushi Ambe

Auditor

Nobuharu Takahashi
Shintaro Yamamoto
Hirotoshi Korenaga
Yoshinori Saito

Corporate Executives

CEO

Michinori Mizuno

COO

Shunsuke Muramatsu

Senior Managing Director

Kohei Takenaka
Satoshi Senoo

Managing Director

Keiko Ishikawa

Executive Officer

Daisuke Katsurada
Atsuhiro Iwakami
Aiichiro Furukawa

Corporate SVP

Satoru Takizawa
Kazunori Watanabe
Ken Ohtake
Michihiko Nakayama
Manabu Tsujino
Shigenobu Karube
Kazuyoshi Hori